Projekt Inkluzívne susedstvá

Projekt Inkluzívne susedstvá získal grant z Nórska v sume 776 200,00 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 116 430,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov MRK prostredníctvom tvorby fungujúcich nových susedstiev v obciach Kecerovské Kostoľany, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Bôrka a Veľká Ida.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

O projekte Inkluzívne susedstvá

Projekt Inkluzívne susedstvá je nástrojom komplexného riešenia problémov marginalizovaných rómskych komunít. Z bohatých skúsenosti našej organizácie v oblasti riešenia bývania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vieme, že jednotlivé problémy rómskych komunít spolu úzko súvisia, ovplyvňujú sa a vytvárajú tzv. kauzálny „začarovaný“ kruh. Napríklad absencia primeraného bývania ovplyvňuje zamestnanosť a opačne nezamestnanosť má dosah na obstaranie primeraného bývania. Alebo nízka úroveň vzdelania ovplyvňuje to, ako rodina v novom bývaní hospodári, ako sa oň stará, ale tiež opačne nedostatočné podmienky na bývanie zapríčiňujú zlyhávanie detí vo vzdelávacom systéme.  Preto vnímame, že riešenie hlbokej sociálnej exklúzie potrebuje komplexný a adresný prístup, najmä v oblastiach bývania, zamestnanosti a vzdelávania. Oblasť bývania pritom považujeme za kľúčovú.

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019, na Slovensku žije v marginalizovaných komunitách až 300 000 ľudí. Práve Košický kraj drží prvenstvo v percentuálnom zastúpení Rómov na celkový počet obyvateľstva (16%). Atlas konštatuje, že rómske obydlia sú výrazne preľudnené, s nedostatočným prístupom k technickej infraštruktúre. Problém, ktorý má historické korene sú nevysporiadané pozemky pod rómskymi osadami.  Len 30% pozemkov v rómskych osadách vlastnia Rómovia. Oproti majoritnému obyvateľstvu ide o výraznú disproporcitu, pretože vlastnícke bývanie je na území Slovenska silno zastúpené (až 95%).

Projekt Inkluzívne susedstvá je založený na myšlienke, že efektívne a udržateľné riešenie bývania zraniteľných skupín obyvateľstva vyžaduje holistický prístup pôsobiaci na všetky dôležité oblasti života. Vychádza aj z prístupu v sociálnej práci nazývaný „housing ready“, čo znamená „pripravený na bývanie“. Zabezpečenie fyzického priestoru na bývanie je kombinované s adresnou sociálnou prácou a vzdelávaním.

Projektom sa sústreďujeme na vybrané lokality – obce nachádzajúce sa v Košickom kraji – Kecerovce, Vtáčkovce, Boliarov, Bôrka a Veľká Ida. Vo všetkých týchto obciach žijú Rómovia v segregovaných koncentráciách postihnutých hlbokou chudobou. Príznačná je vysoká miera nezamestnanosti, nízka vzdelanostná úroveň, katastrofálne podmienky na bývanie a častý výskyt sociálno-patologických javov. S vybranými obcami už viac ako rok spolupracujeme, ich zástupcovia prejavili vôľu riešiť problém rómskych osád komplexne.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov MRK prostredníctvom tvorby fungujúcich nových susedstiev v obciach Kecerovské Kostoľany, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Bôrka a Veľká Ida. Cieľ dosiahneme implementáciou inkluzívnych opatrení v základných životných oblastiach, a to bývanie, zamestnanosť a vzdelávanie.

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú založené na kombinovaní programu svojpomocnej výstavby rodinných domov s intenzívnou sociálnou prácou a vzdelávaním. V šiestich obciach, v ktorých bude projekt uskutočnený už teraz pracujeme s rodinami a pripravujeme ich na výstavbu ich prvého legálneho domu. Klienti musia prejsť prípravou, finančným vzdelávaním a fázou sporenia financií, aby sa mohli kvalifikovať k získaniu úveru na bývanie. Následne im budeme poskytovať asistenciu pri výstavbe domu a obciam pomáhať zabezpečiť potrebnú technickú infraštruktúru k domom. Súčasťou procesu je poskytovanie pracovného poradenstva klientom programu. Inováciou v tomto projekte je prepojenie témy bývania s témou ranej starostlivosti.

slogan norway grants_SK